Prawo a Firma
Blog o prawie w firmie i biznesie

Archive for the ‘Prawo gospodarcze’ Category

Lipiec 25th, 2015 Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy po odstąpieniu od umowy podwykonawczej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 lipca 2015 r. sygn. III CZP 45/15 przesądził, że w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi solidarnej odpowiedzialności z art. 6471 § 5 k.c.

 

Praktyka pokazuje, że realizacja dużych inwestycji budowlanych wymaga zaangażowania wielu podmiotów, w szczególności powierzania przez generalnego wykonawcę poszczególnych prac podwykonawcom. Inwestor, wyrażając zgodę na zawarcie takich umów, musi liczyć się z tym, że podwykonawca będzie mógł żądać bezpośrednio od niego zapłaty wynagrodzenia. Zgodnie z art. 6471 § 5 k.c. inwestor i wykonawca ponoszą bowiem solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Solidarna odpowiedzialność to nic innego, jak możliwość żądania przez podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia zarówno od wykonawcy, z którym łączy go umowa o podwykonawstwo, jak i inwestora. Przepis ten ma charakter bezwzględny, a wszelkie ograniczenia lub wyłączenia w umowach tej odpowiedzialności są z mocy prawa nieważne.

Read the rest of this entry »

Czerwiec 25th, 2015 Zakaz wypłaty zysku po otwarciu likwidacji spółki

W praktyce funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powstał istotny problem związany z możliwością dokonywania wypłat dywidendy wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie jej likwidacji. Przedstawiciele doktryny nie byli zgodni w swoich stanowiskach. Różnica poglądów dotyczy w szczególności wątpliwości, czy wskazany zakaz dotyczy także dywidendy niewypłaconej przed otwarciem likwidacji pomimo podjęcia co do niej uchwały w okresie przed tym otwarciem.

Read the rest of this entry »

Styczeń 15th, 2015 Ryzyka związane z realizacją inwestycji na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste

Inwestor, planujący rozpocząć inwestycję, musi liczyć się z poniesieniem znacznych kosztów związanych z jej zrealizowaniem, w tym kosztem nabycia prawa do gruntu. Przed podjęciem decyzji co do tego, czy przedmiotem zakupu uczynić własność, czy też prawo użytkowania wieczystego nieruchomości warto zastanowić się nad konsekwencjami prawnymi i finansowymi każdego z nich.

Read the rest of this entry »

Listopad 10th, 2014 Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bierze swoją nazwę od ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Takie ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje jednak członków zarządu tej spółki i to nawet wówczas, gdy jednocześnie są jej wspólnikami. Powyższa kwestia jest bardzo często pomijana przez osoby zamierzające założyć małą spółkę z o.o., którą mają zamiar samodzielnie zarządzać, w wyniku czego tracą podwójnie – z jednej strony płacą dodatkowo podatek CIT, a z drugiej strony w dalszym ciągu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
Read the rest of this entry »

Kwiecień 23rd, 2014 Czy członkowi zarządu spółki można udzielić pełnomocnictwa?

Dla praktyki  niezwykle istotnym problemem związanym ze stosowaniem przepisów o pełnomocnictwie do organów menedżerskich spółek handlowych jest kwestia dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa (prokury) członkowi zarządu spółki handlowej. Powyższy problem ma istotne znaczenie dla spółek w których obowiązuje zasada reprezentacji łącznej, tj. gdy do złożenia oświadczenia woli w imieniu spółki potrzebne są oświadczenia dwóch lub więcej członków zarządu, albo członka zarządu działającego łącznie z prokurentem. Read the rest of this entry »