Prawo a Firma
Blog o prawie w firmie i biznesie

Archive for the ‘Prawo umów’ Category

Lipiec 25th, 2015 Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy po odstąpieniu od umowy podwykonawczej

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 lipca 2015 r. sygn. III CZP 45/15 przesądził, że w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi solidarnej odpowiedzialności z art. 6471 § 5 k.c.

 

Praktyka pokazuje, że realizacja dużych inwestycji budowlanych wymaga zaangażowania wielu podmiotów, w szczególności powierzania przez generalnego wykonawcę poszczególnych prac podwykonawcom. Inwestor, wyrażając zgodę na zawarcie takich umów, musi liczyć się z tym, że podwykonawca będzie mógł żądać bezpośrednio od niego zapłaty wynagrodzenia. Zgodnie z art. 6471 § 5 k.c. inwestor i wykonawca ponoszą bowiem solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Solidarna odpowiedzialność to nic innego, jak możliwość żądania przez podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia zarówno od wykonawcy, z którym łączy go umowa o podwykonawstwo, jak i inwestora. Przepis ten ma charakter bezwzględny, a wszelkie ograniczenia lub wyłączenia w umowach tej odpowiedzialności są z mocy prawa nieważne.

Read the rest of this entry »

Styczeń 15th, 2015 Ryzyka związane z realizacją inwestycji na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste

Inwestor, planujący rozpocząć inwestycję, musi liczyć się z poniesieniem znacznych kosztów związanych z jej zrealizowaniem, w tym kosztem nabycia prawa do gruntu. Przed podjęciem decyzji co do tego, czy przedmiotem zakupu uczynić własność, czy też prawo użytkowania wieczystego nieruchomości warto zastanowić się nad konsekwencjami prawnymi i finansowymi każdego z nich.

Read the rest of this entry »

Maj 27th, 2014 Czy można zawrzeć umowę niczego nie podpisując?

Intuicyjna odpowiedź na postawione wyżej pytanie wydaje się prosta – żeby zawrzeć z drugą osobą umowę, trzeba wymienić się podpisanymi dokumentami. Sprawa wydaje się być tym bardziej oczywista, gdy jedną lub obiema stronami umowy są spółki lub inne jednostki organizacyjne.

Powyższa odpowiedź zasadniczo odbiega jednak od stanu prawnego obowiązującego w Polsce. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują bowiem szereg sposobów, pozwalających na zawarcie umowy z pominięciem formalnej wymiany dokumentów. Read the rest of this entry »

Maj 19th, 2014 Rozliczenie umowy o dzieło po odstąpieniu od umowy

W praktyce działalności gospodarczej kontrahenci wielokrotnie przewidują przyczyny i konsekwencji odstąpienia (rozwiązania) od umowy o dzieło, wprowadzając szereg postanowień, które następnie bardzo komplikują rozliczenie wynagrodzenie za wykonanie dzieła lub są nawet bezwzględnie nieważne. Szczególnie częste są przykłady postanowień, zgodnie z którymi w razie odstąpienia od umowy wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie lub należy się całość przewidzianego w umowie wynagrodzenia. Tego rodzaju uzgodnienia, w razie sporu dotyczącego rozliczenia robót, z dużym prawdopodobieństwem zostaną uznane za bezwzględnie nieważne, a w przypadku zamawiających będących konsumentami mogą dodatkowo narazić wykonawcę na proces przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Read the rest of this entry »