Prawo a Firma
Blog o prawie w firmie i biznesie

Maj 19th, 2014 Rozliczenie umowy o dzieło po odstąpieniu od umowy

W praktyce działalności gospodarczej kontrahenci wielokrotnie przewidują przyczyny i konsekwencji odstąpienia (rozwiązania) od umowy o dzieło, wprowadzając szereg postanowień, które następnie bardzo komplikują rozliczenie wynagrodzenie za wykonanie dzieła lub są nawet bezwzględnie nieważne. Szczególnie częste są przykłady postanowień, zgodnie z którymi w razie odstąpienia od umowy wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie lub należy się całość przewidzianego w umowie wynagrodzenia. Tego rodzaju uzgodnienia, w razie sporu dotyczącego rozliczenia robót, z dużym prawdopodobieństwem zostaną uznane za bezwzględnie nieważne, a w przypadku zamawiających będących konsumentami mogą dodatkowo narazić wykonawcę na proces przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doświadczenie pokazuje, że wspomniane postanowienia prowadzą ponadto do dalszych komplikacji w rozliczeniu robót z uwagi na to, że pozostające w konflikcie strony zaniedbują utrwalenia stopnia zaawansowania robót na dzień odstąpienia od umowy, co jest następnie przedmiotem wielomiesięcznego lub nawet wieloletniego sporu w postępowaniu sądowym. Dlatego też, bez względu na niewątpliwe korzyści (w tym w szczególności ich odstraszający charakter) odradzamy umieszczenie tego rodzaju klauzul w umowach o dzieło lub umowach o roboty budowlane oraz przerzucenie punktu ciężkości na konieczność podsumowania zakresu wykonanych prac (sporządzenie inwentaryzacji) oraz rozliczenie wynagrodzenia w odpowiedniej proporcji. Po przeprowadzeniu rozliczenia możliwe są dalsze powiększenia lub pomniejszenia należnego wykonawcy wynagrodzenia o ewentualne kary umowne lub odszkodowania.

Opublikowany w Prawo budowlane, Prawo umów |